Zwroty, reklamacje

Zwroty

Zgodnie z art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z nami, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu.

Do skutecznego odstąpienia od umowy wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Zalecamy przesyłanie informacji o odstąpieniu drogą mailową na adres: kontakt@labiola.pl. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1.

Kupujący odstępując od umowy zobowiązany jest do zwrotu produktu wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia, dlatego prosimy odesłać zakupiony towar przed upływem tego terminu na adres: BE HOLDING, ul. Gen. Jankego 223, 40-684 Katowice, z dopiskiem na opakowaniu „ZWROT LABIOLA”

Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący. Gwarantujemy zwrot ceny produktu oraz kosztów naszej wysyłki do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Dokonujemy zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez nas, nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Zwroty produktów przy odstąpieniu od umowy, wysyłane na koszt sklepu lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

Reklamacje

Zalecamy sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera bądź pracownika Poczty Polskiej.

W przypadku stwierdzenia, iż Produkt ma wadę, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.

Reklamacja powinna zawierać dane Kupującego, opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej udostępniamy na stronie Sklepu Załącznik nr 2.

Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.

Reklamacje należy kierować na adres:

Future For Human Jacek Kowalski, ul. Radziwiłłowska 62, 96-300 Żyrardów.

lub drogą poczty elektronicznej przesyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail: kontakt@labiola.pl.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Zobowiązujemy się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni.

Brak odpowiedzi z naszej strony, jako Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

Jako sprzedawca odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Produktu Kupującemu.

Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – mogą nie być wystarczającą podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.